wtorek, 27 listopad 2012 17:39

Wybór audytora w POIŚ

W przypadku realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania POIŚ, za kwalifikowalny może być uznany jedynie wydatek efektywny, tj. wydatek zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach, dotyczy to także wydatków na usługę związaną z audytem projektu. W przypadku wydatków ponoszonych na podstawie umów zawartych z zastosowaniem ustawy Pzp istnieje domniemanie, iż wymóg efektywności poniesienia wydatku jest zachowany.

W przypadku zawierania umów, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, domniemywa się, iż wydatek jest efektywny, jeśli umowa została zawarta zgodnie z procedurą przygotowaną przez beneficjenta i zweryfikowaną przez instytucję oceniającą wniosek przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wszelkie istotne zmiany ww. procedur dokonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie wymagają akceptacji (ex-post) instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

W przypadku umów, których wartość przekracza kwotę 2000 zł, bez podatku od towarów i usług, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp oraz które nie zostały zawarte w drodze aukcji albo przetargu w rozumieniu przepisów K.c., beneficjent musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności
uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. Obowiązek dokonywania rozeznania rynku (jeśli jest to możliwe), w przedstawionych w niniejszym punkcie okolicznościach, powinien być odzwierciedlony w procedurach
beneficjenta.

Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.

wtorek, 27 listopad 2012 17:38

Wybór audytora w POIG

Aktualnie, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nakazują przeprowadzenie procedury rozeznania rynku lub stosowania prawa zamówień publicznych na dostawę usług i towarów, także w przypadku zamówienia usługi audytu projektu. Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z postanowieniami prawa krajowego i unijnego oraz dokonane w sposób oszczędny, to jest poniesione przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach. Na wniosek instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie, beneficjent jest zobowiązany przedstawić informacje poświadczające zgodność poniesionego wydatku ze wskazanymi przez tę instytucję przepisami prawa krajowego lub unijnego, jak również poświadczające efektywność poniesionego wydatku, w szczególności porównanie cen nabytych prac/usług/dostaw z cenami rynkowymi.

Jednocześnie z daniem 14 października 2012 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka rozpoczęła konsultacje międzyresortowe ws. projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania POIG. Między innymi planuje się wprowadzenie progu kwotowego, od którego beneficjent będzie zobowiązany do udokumentowania przeprowadzenia procedury rozeznania rynku.

Zgodnie z projektem w przypadku dokonywania zamówień, których wartość przekracza kwotę 3500 zł, do których nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych, beneficjent będzie musiał posiadać dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent będzie zobowiązany wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.

piątek, 26 październik 2012 09:40

Wybór audytora w POKL

Wybór instytucji audytowej, celem przeprowadzenia audytu projektu realizowanego w ramach POKL, jest uzależniony od dwóch uwarunkowań:

Po pierwsze, od charakteru gospodarczego podmiotu zamawiającego usługę audytu, tj:

- czy Beneficjent jest instytucją, która zobowiązana jest do stosowania Prawa Zamówień Publicznych na mocy art. 3 tej ustawy;

- czy Beneficjent nie jest zobowiązany są do stosowania Prawa Zamówień Publicznych;

po drugie od wartości usługi audytowej oszacowanej we wniosku o dofinansowanie projektu, tj:

- czy wartość zamawianej usługi audytowej jest poniżej wartości 20 tys. zł netto;

- czy wartość zamawianej usługi audytowej jest powyżej wartości 20 tys. zł netto i jednocześnie poniżej 14 tys. euro netto;

- czy wartość zamawianej usługi audytowej jest powyżej wartości 14 tys. euro netto;

W przypadku podmiotów, które na mocy art. 3 Prawa Zamówień Publicznych, zobligowane są do stosowania PZP, w przypadku zamawiania dostaw i usług na potrzeby realizacji  projektu, stosują ustawę odpowiednio z uwzględnieniem dodatkowych wymogów przy realizacji zamówień publicznych wynikających z Zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS. Dotyczy to w szczególności konieczności zapewnienia większej przejrzystości podczas stosowania przez beneficjentów trybów niekonkurencyjnych tj. trybu z wolnej ręki oraz zapytania o cenę, w ramach których nałożono na beneficjenta dodatkowy obowiązek upubliczniania informacji na temat zamówień publicznych oraz właściwego szacowania wartości zamówienia.

W przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania Prawa Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio, w zależności od wartości zamówienia Zasadę efektywnego zarządzania finansami lub Zasadę konkurencyjności.


 

Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania Prawa Zamówień Publicznych, podczas wyboru instytucji audytowej na usługę audytu projektu, której wartość w szczegółowym budżecie wniosku o dofinansowanie przekracza 20 tys. zł netto i jednocześnie nie przekracza 14 tys. euro netto, zobowiązania są stosowanie Zasady efektywnego zarządzania finansami w rozumieniu Wytycznych przeprowadzając tzw. rozeznanie rynku.

Jednym z podstawowych warunków uznania wydatków za kwalifikowalne jest zapewnienie, że wydatki są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (w znaczeniu relacji nakład/rezultat). Należy zaznaczyć, że zasada efektywnego zarządzania finansami nie dotyczy wyłącznie pojedynczych towarów, ale odnosi się również do usług realizowanych w ramach projektu. Nie powinno bowiem dochodzić do sytuacji, w której usługi realizowane w ramach danego projektu (np. w przeliczeniu na koszt jednostkowy) są znacznie droższe niż te oferowane przez danego beneficjenta poza projektem.

Wytyczne nakładają na beneficjenta obowiązek rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto (tj. bez podatku VAT), chyba że zakup usługi lub towaru jest ponoszony zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż w sytuacji korzystania przez beneficjenta z wyłączeń ze stosowania PZP lub zasady konkurencyjności zobowiązany jest do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, w celu potwierdzenia ceny rynkowej danego zamówienia.

W przypadku towarów lub usług o wartości do 20 tys. zł netto, beneficjent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rozeznania rynku, co nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności za ponoszenie wydatków w racjonalnej wysokości. Próg 20 tys. zł netto dotyczy zakupu danej usługi lub towaru w ramach projektu, bez względu na liczbę sztuk zakupywanych w ramach projektu, przy czym dotyczy to wyłącznie usług i towarów o tożsamych parametrach. Beneficjent dokonuje opisu towaru lub usługi z najwyższą starannością uwzględniając wszystkie kryteria mogące mieć wpływ na cenę, w szczególności cena powinna uwzględniać wszystkie składniki, w szczególności koszty dostawy i instalacji towaru.

Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców. W przypadku, gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany – na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego
stwierdzenie.

W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest możliwe, beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy zgodnie z procedurą obowiązującą dla zasady konkurencyjności, przy czym podczas jej stosowania nie obowiązuje próg 14 tys. euro (właściwy dla zasady konkurencyjności), lecz próg 20 tys. zł (właściwy dla zasady efektywnego zarządzania finansami). Dotyczy to również podmiotów, które zobowiązane są do stosowania PZP.

Przebieg procesu rozeznania rynku, w tym uzasadnienie, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, jest dokumentowany przez beneficjenta. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. Nie jest wystarczające sporządzenie notatki
roboczej lub protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku dokonanego w drodze wywiadu osobistego lub telefonicznego, chyba że notatka/protokół potwierdzone zostałyby podpisem każdego z wymienionych w ich treści dostawców/wykonawców.


Beneficjent może stosować inne, obowiązujące w jego jednostce, procedury odpowiadające zasadzie rozeznania rynku, jeżeli są one doprecyzowane w formie przyjętego u beneficjenta dokumentu oraz jeżeli są one nie mniej restrykcyjne niż zasada rozeznania rynku określona w Wytycznych.

W przypadku, gdy na etapie kontroli zostanie stwierdzone, że beneficjent nie dokonał rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu towaru lub usługi, IP / IP2 (IW) powinna wezwać beneficjenta do wykazania, iż poniesione przez niego wydatki są rynkowe. Jeżeli z przekazanych przez beneficjenta wyjaśnień wynika, iż wspomniane wydatki zostały poniesione w wysokości wyższej niż cena rynkowa, część wydatków odpowiadająca różnicy pomiędzy ceną rynkową a faktycznie poniesioną przez beneficjenta powinna zostać uznana za niekwalifikowalną. Z kolei w sytuacji gdy beneficjent nie przedstawi wyjaśnień potwierdzających, iż dokonane przez niego zakupy odpowiadają stawkom
rynkowym, IP / IP2 (IW) może uznać całość wydatku za niekwalifikowalny.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 


 

Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania Prawa Zamówień Publicznych,  podczas wyboru instytucji audytowej na usługę audytu projektu, której wartość w szczegółowym budżecie wniosku o dofinansowanie przekracza przekracza 14 tys. euro netto, zobowiązania są stosowanie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych.

Przy realizacji zamówienia zgodnie z Zasadą konkurencyjności należy pamiętać, że:
•    dotyczy ona wszystkich zamówień, w tym zamówienia na usługę przeprowadzenia audytu projektu, przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT) wykonywanych na rzecz beneficjenta przez wykonawcę, tj. osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
•    zamówienie należy rozumieć jako odpłatną umowę zawieraną pomiędzy beneficjentem/partnerem a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
•    do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV – (komentarz: w przypadku zamówienia usługi audytu należy używać kodu CPV 79212000-3);
•    zamówienia sumowane są w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta, co oznacza, że beneficjent powinien dokładnie przeanalizować budżet projektu w celu zidentyfikowania tych zamówień, które będą się powtarzać i w których może powstać ryzyko przekroczenia progu, dla którego zasada konkurencyjności jest obowiązkowa; beneficjent ustalając, czy w przypadku zlecenia usług, dostaw i robót budowlanych występuje jedno zamówienie, czy też odrębne zamówienia, bierze pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów;
    a) tożsamość przedmiotowa zamówienia – dostawy, usługi i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu;
    b) tożsamość czasowa zamówienia – możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
    c) tożsamość podmiotowa zamówienia – możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Beneficjent weryfikując, do których zamówień w ramach projektu zastosowanie ma zasada konkurencyjności, bierze pod uwagę:
•    wszystkie zamówienia danego rodzaju w ramach projektu, zgodnie z kryteriami sumowania określonymi powyżej;
•    ewentualny wzrost wartości zamówienia w przypadku zamówień poniżej określonego progu.

W celu spełnienia wymogów zasady konkurencyjności beneficjent powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, mając na uwadze zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Należy więc pamiętać, że z możliwości realizacji zamówienia należy wyłączyć podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Równocześnie beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę). Umieszczenie zapytania ofertowego w siedzibie beneficjenta nie jest wymagane, aczkolwiek może być stosowane w przypadku gdy charakter zamówienia wskazuje, że może być to podstawowa forma dotarcia do potencjalnych wykonawców. Jednakże, w przypadku większości zamówień, wystarczające będzie umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta.

Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
•    opis przedmiotu zamówienia;
•    kryteria oceny oferty;
•    informację na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty;
•    informację na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
•    informację na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia;
•    termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego tj. np. od dnia umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej; należy zaznaczyć, że w przypadku gdy zapytanie ofertowe jest wysyłane pocztą tradycyjną, termin ten powinien ulec odpowiedniemu wydłużeniu tak, aby umożliwić złożenie oferty z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokonywany w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem. Dla protokołu i dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą/wykonawcami konieczna jest forma pisemna, dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks. Protokół jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności i powinien zawierać co najmniej:

•    informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców beneficjent wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt;
•    informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego;
•    wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert;
•    informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
•    wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
•    datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
•    następujące załączniki:

o potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk zrzutu ekranu);
o złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
o oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Po zakończonym postępowaniu beneficjent informuje o wyniku postępowania każdego wykonawcę, który złożył ofertę. Beneficjent podpisuje umowę z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą. Beneficjent może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że beneficjent może zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, beneficjent może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

W przypadku gdy beneficjent, pomimo wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców i zamieszczenia oferty na swojej stronie internetowej (o ile taką posiada):
•    otrzymał tylko jedną ważną ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną i beneficjent może podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą, z uwzględnieniem zapisów poprzedniego akapitu;
•    nie otrzymał żadnej oferty – należy uznać, iż dopełnił wymogów wynikających z umowy dofinansowanie projektu; beneficjent może wówczas udzielić zamówienia bez ponownego przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności i zawrzeć umowę z dowolnym podmiotem, z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy z podmiotem powiązanym w takim przypadku jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą podmiotu będącego stroną umowy oraz na wniosek beneficjenta uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia; beneficjent powinien jednak przechowywać dokumentację potwierdzającą dokonanie powyższych czynności.

Ponadto w przypadku, gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców zamówienia i udzieli zamówienia bez przeprowadzenia procedury określonej w zasadzie konkurencyjności, może zostać wezwany – na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.
Uzasadnienie takie powinno być zawarte w protokole. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, co wynika bezpośrednio z Wytycznych. W takim przypadku nie jest konieczne
ponowne stosowanie zasady konkurencyjności, o ile zawarcie umowy dodatkowej następuje z wykonawcą wyłonionym pierwotnie w trybie zasady konkurencyjności.

Zasada konkurencyjności może mieć zastosowanie do usługi lub dostawy o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro, jeżeli w trakcie projektu okazało się, iż zachodzi konieczność
zwiększenia jej zakresu i wartości. W przypadku, gdy łączna wartość danej usługi lub dostawy przekroczy 14 tys. euro, do zlecenia zwiększonego zakresu tej usługi lub dostawy stosuje się zasadę konkurencyjności.

W przypadku nie stosowania przez beneficjenta/partnera zasady konkurencyjności podmiot będący stroną umowy lub inny uprawniony organ kontrolny stosuje taryfikator korekt.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 


 

Jedną z podstawowych zasad kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”). Dotyczy to jednak wyłącznie tych beneficjentów PO KL, którzy zobowiązani są do stosowania PZP na mocy art. 3 tej ustawy.

Na beneficjenta zobowiązanego do stosowania PZP nałożono Wytycznymi obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów przy realizacji zamówień publicznych wynikających z Zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS. Dotyczy to w szczególności konieczności zapewnienia większej przejrzystości podczas stosowania przez beneficjentów trybów niekonkurencyjnych tj. trybu z wolnej ręki oraz zapytania o cenę, w ramach których nałożono na beneficjenta dodatkowy obowiązek upubliczniania informacji na temat zamówień publicznych oraz właściwego szacowania wartości zamówienia.

W przypadku naruszenia przepisów ustawy instytucja będąca stroną umowy może zastosować wobec beneficjenta sankcję w postaci korekty. Wysokość korekty określa taryfikator przyjęty przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl